Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2016 (16/09/2016)
  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
  Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016; Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh An Giang năm 2016;
Hướng dẫn thực hiện Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang (16/09/2016)
  Thực hiện Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Đề nghị nhân dân cho ý kiến khen thưởng cấp Nhà nước (13/09/2016)
  Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Tập huấn chuyên đề cải cách hành chính và kỹ năng giao tiếp 2016 (06/09/2016)
  Thực hiện Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2016, Sở Nội vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc đặt tại tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản tại Việt Nam (JDS) 2016 (05/08/2016)
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn 2705/VPUBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2016), Sở Nội vụ thông báo đến cơ quan, đơn vị về Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản tại Việt Nam 2016 (viết tắt là Học bổng JDS)
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Kế hoạch Tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 (01/08/2016)
  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Vương Bình Thạnh ký ban hành Kế hoạch số 401 /KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang vào làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2016.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Triệu tập học viên lớp cán bộ trẻ ở xã năm 2015 (05/10/2015)
  Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-BNV ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2015 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Công văn số 4467/BNV-CTTN ngày 01/10/2015 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cho CBCC trẻ ở xã của tỉnh An Giang.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (25/11/2010)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1