Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 1 1 9 6 9 2
47
 
 
 
 
 
 
 
Công tác Văn thư lưu trữ
 
Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lưu trữ (11/12/2012)

   Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lưu trữ và Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 của Bộ Lao động thương binh xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

   Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức chưa thống nhất, đồng bộ, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.
   Để tạo sự thống nhất chung trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2206/STC-HCSN ngày 17 tháng 10 năm 2012 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. Ngày 09 tháng 11 năm 2012 Sở Nội vụ Ban hành công văn Số 1739/SNV-VTLT về việc chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.
   Tại Công văn này Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện chi phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ, cụ thể như sau:
   1. Phụ cấp độc hại:
   Việc chi phụ cấp độc hại đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lưu trữ:
   a) Đối tượng áp dụng: Cơ quan, đơn vị có tổ chức, bố trí và hoạt động kho lưu trữ, có quyết định phân công bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm); cán bộ, công chức, viên chức, những người trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
   b) Mức phụ cấp: Mức phụ cấp độc hại được tính theo mức lương tối thiều chung.
   - Mức 2, hệ số 0,2 tính theo mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ (hệ số 0,2 x mức lương tối thiểu hiện hành).
   - Mức 3, hệ số 0,3 tính theo mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sữa phục chế tài liệu hư hỏng (hệ số 0,3 x mức lương tối thiểu hiện hành).
   c) Cách tính trả phụ cấp:
   - Phụ cấp độc hại được tính theo thời gian thực tế làm việc tại kho lưu trữ; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.
    Như vậy, các trường hợp có quyết định phân công, bố trí làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm) mà có thời gian làm việc tại kho quy định nêu trên thì thuộc đối tượng áp dụng mức phụ cấp này.
   Phụ cấp độc hại được trả lương cùng kỳ lương hàng tháng và không để dùng tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
   d) Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp độc hại:
   Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ thì phụ cấp độc hại, nguy hiểm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách.

   Các đối tượng thuộc cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính thì phụ cấp độc hại do cơ quan, đơn vị tự chi trả từ nguồn kinh phí quản lý hành chính.


   2. Chế độ bồi dưỡng hiện vật: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 của Bộ Lao động thương binh xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và công văn 758/VTLT-TCCB ngày 13/11/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ. Cụ thể:
   a) Mức 3: 20.000 đồng, áp dụng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với công việc khử trùng tài liệu lưu trữ.
   b) Mức 2: 15.000 đồng áp dụng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:
   - Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ;
   - Vận hành, bảo quản, sữa chữa các thiết bị kỹ thuật trong kho lưu trữ;
   - Xử lý tài liệu phim, ảnh ghi âm lưu trữ trong buồng kín;
   - Vệ sinh tài liệu, giá tủ để tài liệu, nền tường kho lưu trữ.
   c) Mức 1: 10.000 đồng áp dụng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:
   - Phân loại, kiểm tra giá trị hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Lựa chọn để bảo quản và tiêu huỷ hồ sơ tài liệu lưu trữ hết giá trị;
   - Phân nhóm đánh giá giá trị hồ sơ, sắp xếp tài liệu lập hồ sơ mới, hệ thống hoá, mô tả phiếu tin;
   - Vận chuyển hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ;
   - Nhập dữ liệu, xây dựng công cụ tra tìm hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Sưu tầm bổ sung hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Xử lý kỹ thuật hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Kiểm kê tài liệu lưu trữ;
   - Lựa chọn để công bố, giới thiệu hồ sơ tài liệu lưu trữ;
   - Kiểm kê, lựa chọn, bảo quản xử lý kỹ thuật tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ hiện hành.
   Việc chi chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm) thực hiện theo quy trình: lịch công tác, chấm công ( ngày giờ công), theo dõi công tác và có xác nhận của cán bộ quản lý trực tiếp.
   Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức và địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) theo địa chỉ số 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại liên hệ: 0763.854636 để phối hợp thực hiện./.
 Kèm theo Công văn số 1739/SNV-VTLT ./.

Chi Cục VTLT - Sở Nội vụ

Trang12345678910

 
 
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....