Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức - Viên chức
 
Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (15/05/2018)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Xét đề nghị của Hội đồng Thi tuyển công chức tại Tờ trình số 19/TTr- HĐTTCC ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc công nhận và thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;

     Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất công nhận kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 và Thông báo niêm yết kết quả phúc khảo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2017, cụ thể như sau:
     1.    Danh sách kết quả phúc khảo điểm của các thí sinh theo số báo danh được niêm yết tại Sở Nội vụ và đăng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://angiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh An Giang http://sonoivu.angiang.gov.vn (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển).
     2.    Trên cơ sở tổng họp kết quả điểm thi, kết quả phúc khảo và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết, giao Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.
Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh và cơ quan liên quan biết ./.

     Kèm theo Thông báo số 242/TB-UBND tải về tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức viên chức

Trang123456