Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức - Viên chức
 
Rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (17/01/2017)

Sở Nội vụ có Công văn số 92/SNV-CCVC ngày 17 tháng 01 năm 2017 về việc rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.

Responsive image
 

 Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các công việc như sau:
1. Rà soát lại về thông tin có liên quan của các đối tượng đủ điều kiện có tên trong Danh sách được duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND. Trong đó, có bổ sung Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu  cơ quan sử dụng công chức các năm 2015, 2016. 
2. Tiến hành đăng ký bổ sung danh sách công chức đủ điều kiện và là đối tượng dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (nếu có), đồng thời lập hồ sơ theo quy định tại các văn bản của Sở Nội vụ đã thông báo cùng ngày 26 tháng 11 năm 2014, cụ thể:
- Thi nâng lên ngạch kiểm soát viên thị trường theo yêu cầu tại Công văn số 1318/SNV-TCCC.
 - Thi nâng lên ngạch kiểm lâm viên theo yêu cầu tại Công văn số 1319/SNV-TCCC.
- Thi nâng lên ngạch chuyên viên, kế toán viên cao đẳng, kế toán viên theo yêu cầu tại Công văn số 1320/SNV-TCCC.
- Thi nâng lên ngạch cán sự theo yêu cầu tại Công văn số 1321/SNV-TCCC.
Thời hạn phản hồi thông tin, đăng ký bổ sung và lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 19/01/2017 (đồng thời gửi file mềm qua hộp thư điện tử: htphu@angiang.gov.vn). Mọi thông tin liên hệ đ/c Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, điện thoại: 0763.856.922
Xem toàn văn các Công văn: Công văn số 1318/SNV-TCCC, Công văn số 1319/SNV-TCCC, Công văn số 1320/SNV-TCCC, Công văn số 1321/SNV-TCCC và tải mẫu Danh sách đăng ký tại đây./

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

Trang123456