Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công tác Văn thư lưu trữ
 
Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ (16/04/2018)

Thực hiện Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ

     Căn cứ Biên bản số 02/BB- HĐTDVC ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.
     Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách, cụ thể như sau:
     1. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển.
     2. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển đặc cách (kèm Danh sách)
     3. Tài liệu tham khảo (kèm Danh mục)
     4. Thời gian, địa điểm phỏng vấn: được thông báo sau trên Cổng thông tin Sở Nội vụ (http://sonoivu.angiang.gov.vn) và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang.
     Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh được biết và thực hiện./.
     Tải Thông báo số 03/TB-HĐTDVC
tại đây.

    Quyết định số 09 tải về tại đây

   Quyết định số 847 tải về tại đây

 

Thị Phượng - Chi cục Văn thư Lưu trữ

Trang12345