Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
 
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (23/11/2016)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tu số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyến dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của ƯBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016;

Sở Nội vụ thông báo một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuân, điều kiện đăng ký dự thi:

     Đề nghị các thí sinh rà soát các thông tin liên quan (họ tên, đối tượng ưu tiên, môn thi ngoại ngữ), nếu có điều chỉnh thì thông tin (kèm giấy tờ chứng minh) đến Sở Nội vụ đế xem xét, giải quyết trước ngày 03/12/2016.

2. Danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm; ngành lĩnh vực đăng ký dự tuyển kèm theo.
3. Thời gian, địa điểm hệ thống kiến thức (ôn tập), thi tuyển:

3.1 Địa điểm hệ thống kiến thức (ôn tập) và thi tuyển: tại trường Đại học An Giang (Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
3.2 Thời gian hệ thống kiến thức (ôn tập) và thi tuyển;
a) Hệ thống kiến thức (ôn tập): dự kiến ngày 10/12/2016 (cho thí sinh đăng ký dự tuyến vào cơ quan cấp huyện) và ngày 11/12/2016 (cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan cấp tỉnh).
b) Thi tuyển:

    Ngày 24/12/2016: sáng thi môn Tin học; chiều thi môn Kiến thức chung
    Ngày 25/12/2016: sáng thi môn Viết chuyên ngành; chiều thi môn trắc nghiệm chuyên ngành và Ngoại ngữ.

Lưu ỷ: trong quả trình thực hiện nếu có thay đổi thì Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyên) sẽ thông tin đến thí sinh được biết.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức) xin thông báo đến thí sinh biết, thực hiện.

File đính kèm: Thông báo thi tuyển;Danh sách đăng ký dự tuyển cấp tỉnh; Danh sách đăng ký dự tuyển cấp huyện

 

Văn phòng

Trang1