Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu tham khảo
 
Danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành đợt 2 (02/12/2016)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

1. Lĩnh vực Giao thông vận tải

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải

- Vị trí việc làm Quản lý giao thông thuộc Phòng KT - Hạ tầng cấp huyện

 

1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

2. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT ngày 08/10/2013 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

5. Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về trọng tải, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

6. Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

8. Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

9. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ  về uản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

10. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

2. Lĩnh vực Tài nguyên, Khoáng sản

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Vị trí việc làm chuyên môn quản lý khoáng sản, nước thuộc Phòng TN&MT cấp huyện

 

1. Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Luật Khoáng sản năm 2010

3. Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

4. Luật Tài nguyên nước năm 2012.

5. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

 

3. Lĩnh vực Môi trường

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Vị trí việc làm quản lý môi trường thuộc Phòng TN&MT cấp huyện

 

1. Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường

3. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

6. Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

­------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

4. Lĩnh vực Quản lý đất đai

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Chi cục Quản lý đất đai.

- Vị trí việc làm quản lý đất đai thuộc Phòng TN&MT cấp huyện.

 

1. Luật Đất đai 2013.

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

3. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

4. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

5. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

6. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

7. Thông tư số 24/2014 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

8. Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

5. Lĩnh vực Thanh tra

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh.

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc cơ quan Thanh tra cấp huyện.

 

 

1. Luật Thanh tra năm 2010.

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

3. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

4. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

6. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

7. Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra.

8. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

9. Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

10. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

6. Lĩnh vực Kiểm lâm

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên ngành thuộc Chi cục Kiểm Lâm.

 

1. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

2. Nghị định số 23/2006/NĐ-CP gày 03 tháng 03 năm 2006  về thi hành Luật bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

4. Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

5. Nghị định số  40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

6. Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

7. Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

8. Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ.

9. Thông tư số liên tịch số 14/2015/TTLB-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

7. Lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào

- Vị trí việc làm chuyên ngành thuộc Chi cục Trồng trọt BVTV:

- Vị trí việc làm chuyên ngành Trồng trọt Bảo vệ thực vật  thuộc Phòng NN&PTNT cấp huyện.

 

 

1. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

2. Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3. Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

4. Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

5. Thông tư số liên tịch số 14/2015/TTLB-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

6. Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

7. Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11  năm 2007ban hành quy định  về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

8.Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

9. Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

------------------------------------------------------------------

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

8. Lĩnh vực Tư pháp

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Tư pháp;

 - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện.

 

1. Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp  hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

2. Luật Hộ tịch năm 2014.

3. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

4. Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị dịnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

7. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

8. Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

9. Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP- BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

10. Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành tư pháp.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

***

9. Lĩnh vực công tác Hội đồng nhân dân

Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào:

- Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Vị trí việc làm giúp việc Hội đồng nhân dân cấp huyện

 

1. Hiến pháp năm 2013

2. Luật Tiếp công dân năm 2013

3. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

5. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

7. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

8. Nghị dịnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

9. Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

------------------------------------------------------------------

Đức Thiện -Phòng CCVC