Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức - Viên chức
 
Bài giảng phục vụ cho ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (tham khảo) (15/05/2018)

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018;

     Từ ngày 12/5/2018 đến ngày 13/5/2018, tại Trường Đại học An Giang Hội đồng thi nâng ngạch công chức, đã tổ chức ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang. Hội đồng thi nâng ngạch công chức đăng tải các bài giảng của giảng viên cho các thí sinh tham khảo, cụ thể gồm:
     - Bải giảng môn kiến thức chung (
đính kèm).
     - Bải giảng môn tin học văn phòng (
đính kèm).
     - Bài giảng môn anh văn (
đính kèm)

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

Trang123456