Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức - Viên chức
 
Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (16/05/2018)

Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 03/QĐ HĐTNNCC ngày 16 tháng 5 năm 2018

     Theo đó: Bổ sung Danh mục tài liệu ôn tập môn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên thị trường vào tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTNNCC ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.
     Xem toàn văn Quyết định số 03/QĐ-HĐTNNCC và tài liệu ôn tập tải
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

Trang123456