Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính
 
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (20/10/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Theo Quyết định, Sở Nội vụ có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên 09 lĩnh vực: Tổ chức Phi Chính phủ; Tổ chức Hành chính và Đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác thanh niên; Chính quyền địa phương; Công chức; Viên chức; Văn thư, Lưu trữ; Tôn giáo và lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng. Tổng cộng có 62 thủ tục hành chính.
    Quyết định quy định cụ thể từng thủ tục, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí thực hiện, mẫu đơn, tờ khai, căn cứ pháp lý,...
    Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ, niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương./.


(Đính kèm Quyết định 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017)
    

 

Minh Tài - Sở Nội vụ

Trang123456