Thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

08:30 11/04/2019

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-BKHĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 382/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê; Ngày 03/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê đăng Thông báo tuyển dụng trên Báo Nhân dân số 23183 thứ 6 ngày 05/4/2019 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn. Để tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức năm 2019, Tổng cục Thống kê yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Về thông báo tuyển dụng
-    Đăng nguyên văn Thông báo số 23/TB-TCTK ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đâu tư (sau đây gọi tắt là Thông báo số 23) trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; niêm yết công khai Thông báo tại bản tin trụ sở làm việc của Cục Thống kê cấp tỉnh (riêng phần chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo Thông báo chỉ đăng chỉ tiêu tuyển dụng của đơn vị mình) cho đến khi hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Đơn vị không tự ý bổ sung, sửa đổi các điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định tại Thông báo số 23.
-    Cục Thống kê trích lục đăng thông tin tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng: tối thiểu 2 lần trên đài truyền hình địa phương và 2 lần trên báo địa phương trong thời gian từ ngày 12-17/4/2019; gửi số báo đăng và địa chỉ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/4/2019 để theo dõi thực hiện.
-    Đối với Chi cục Thống kê cấp huyện có chỉ tiêu tuyển dụng: Cục trưởng chỉ đạo Chi cục Thống kê công khai Thông báo tại bảng tin trụ sở làm việc của Chi cục Thống kê (riêng phần chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo Thông báo chỉ đăng chỉ tiêu tuyển dụng của Chi cục).
2. Về tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo kiểm tra và giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào Cục Thống kê theo quy định tại Thông báo số 23. Trong việc tiếp nhận hồ sơ cần lưu ý:
-    Bố trí địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Cục Thống kê. Giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và phải có mặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Thông báo số 23.
-    Có Sổ biên nhận Hồ sơ.
-    Không được từ chối tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đáp ứng điều kiện đã quỵ định tại Thông báo số 23. Trường hợp chưa rõ, đề nghị đơn vị xin ý kiến Vụ Tồ chức cán bộ trước khi quyết định việc tiếp nhận hay từ chối tiếp nhận hồ sơ.
-    Trong ngày 07/5/2019, Cục trưởng báo cáo nhanh về Tổng cục Thống kê (qua Vụ Tồ chức cán bộ) số lượng và danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại Cục Thống kê (theo mẫu gửi kèm) bằng hình thức scan Công văn và Danh sách có chữ ký, đóng dấu của Cục trưởng đồng thời gửi bản mềm danh sách file excel về địa chi email tamnt@gso.gov.vn trước 15 giờ.
-    Cục Thống kê thực hiện thu lệ phí dự tuyển theo qui định tại Thông báo số 23, có phiếu thu lệ phí và nộp về Vụ Tồ chức cán bộ (trực tiếp hoặc chuyển khoản cho đồng chí Nguyễn Thạch Tâm, thống kê viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Số tài khoản 13320525258010, Ngân hàng Techcombanhk, nội dung chuyển khoản ghi rõ: Cục Thống kê tỉnh .... nộp lệ phí dự thi của .... hồ sơ) chậm nhất ngày 17/5/2019.
4. Nhập Thông tin thí sinh đăng ký dự tuyển và Báo cáo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển
-    Căn cứ Hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính nhập thông tin thí sinh theo mẫu (Vụ Tổ chức cán bộ sẽ gửi Mẫu nhập qua địa chỉ email).
-    Cục Thống kê gửi Công văn, Danh sách, Một số giấy tờ trong Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 về Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê trước ngày 14/5/2019, cụ thể giấy tờ của thí sinh gửi về như sau (sắp xếp theo đúng thứ tự từ 1 đến 9):
(1)    Tờ Danh mục Hồ sơ Đăng ký đăng ký dự thi tuyển;
(2)    Phiếu đăng ký dự tuyển;
(3)    Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với người đăng ký dự tuyển là người dân tộc thiểu số);
(4)    Bản sao Bằng Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;
(5)    Bản sao Phiếu điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(6)    Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(7)    Bản sao Chứng chỉ Tin học văn phòng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(8)    Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(9)    Giấy tờ chứng minh được miễn thi Ngoại ngữ (nếu có).
Riêng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký về Vụ Tổ chức cán bộ.
- Cục Thống kê photo các giấy tờ từ (1) dến (9) và lưu trữ cùng các giấy tờ còn lại của hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh tại Cục Thống kê theo đúng quy định và báo cáo Tổng cục Thống kê khi có yêu cầu kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự tuyển.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 024.73046666-5010 để được hướng dẫn cụ thể./. Kèm theo Công văn số 409/TCTK-TCCB xem
tại đây và Thông báo số 23/TB-BKHĐT xem tại đây.

 

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online