Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
Thi tuyển công chức 2018

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

11:46 05/11/2018

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ- CP; Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018;

     Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018, cụ thể như sau:

     1. Chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng:
- Giảm 01 chỉ tiêu ở Vị trí việc làm Công nghệ thông tin thuộc Thanh tra tỉnh.

- Điều chỉnh chuyên ngành 01 chỉ tiêu ở Vị trí việc làm Quản lý kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Bổ sung 12 chỉ tiêu cho các cơ quan: Sở Giao thông Vận tải (06 chỉ tiêu); Sở Tài nguyên và Môi trường (03 chỉ tiêu); Sở Tài chính (01 chỉ tiêu); So73 Công Thương (01 chỉ tiêu); Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã Tân Châu (01 chỉ tiêu). (Phụ lục chi tiết kèm theo)
     2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 623/TB-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018.
     Nếu có vấn đề chưa rõ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

Kèm theo Thông báo số 689/TB-UBND tải về tại đây

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online