Điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh AG năm 2018
Thi tuyển công chức 2018

Điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh AG năm 2018

04:49 11/12/2018

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018; Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018; Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018

     Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 Thông báo bổ sung nhóm chuyên ngành, lĩnh vực “Công thương” để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2018 đồng thời điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Phụ lục đính kèm (Chi tiết theo phụ lục đính kèm tải về tại đây).
     Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức - Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc ./. Tải Thông báo số 04/TB-HĐTTCC
tại đây.

 

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online