Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2019

10:03 07/08/2019

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt số lượng chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh An Giang năm 2019; Căn cứ Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2019, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2019 là 93 chỉ tiêu. Trong đó:
+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh: 67 chỉ tiêu.
+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyện: 26 chỉ tiêu.
(Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, ngành nghề cần tuyển dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo)
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Nội dung thi và hình thức thi
Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, như sau:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
* Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Phỏng vấn. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi là 30 phút.
4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
5. Cách xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng thi tuyển đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
6. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
6.1 Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:
- Bản chụp văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý.
- Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có).
b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
6.2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:
a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.
b) Địa điểm: Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ 6) tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
6.3. Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC).
7. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019 dự kiến trong quí 3 năm 2019.
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2019 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.
Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.
Tải Thông báo số 463/TB-UBND
tại đây, Tải Kế hoạch số 462/KH-UBND tại đây, Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online