Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế năm 2017 về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế năm 2017 về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

08:39 01/02/2018

Ngày 12/12/2017 UBND tỉnh ký Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang, quy chế này thay thế quy chế số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 24/12/2017.

Về Bố cục: Quy chế 2017 Gồm 7 chương và 61 điều.
Nội dung cơ bản được bổ sung theo NĐ 91, Thông tư 08 và khác so với quy chế 2015 như sau:
     1- Đối tượng khen thưởng bổ sung thêm đối tượng “gia đình”.
     2- Nguyên tắc khen thưởng (Theo Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP) bổ sung thêm như sau:
- Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích để làm căn cứ xét khen thưởng và xét công nhận danh hiệu thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thủ trưởng đơn vị cấp tỉnh và tương đương đánh giá công nhận và chịu trách nhiệm.
- Phải tổ chức họp xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, người lao động trước và trên cơ sở đó bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tổng kết năm đối với cá nhân.
-Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.
-Không trình khen thưởng cấp nhà nước thành tích kinh tế - xã hội chung với giáo dục đào tạo; trừ trường hợp thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất.
- Đối với khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc giáo hội tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.
-Không lấy danh hiệu thi đua để xét khen thưởng; Nếu sáng kiến của cá nhân đã được xem xét, công nhận để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, thì không lấy thành tích sáng kiến đó để làm căn cứ xét các hình thức khen thưởng. Tuy nhiên, nếu sáng kiến đó được ứng dụng rộng rãi trong thời gian dài và mang lại hiệu quả cao có thể xem xét để khen thưởng.
     3.Hành vi vi phạm: xử lý thực hiện theo Luật Tố tụng hành chính và Luật Xử lý vi phạm hành chính.Khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện theo Luật Khiếu nại và Luật tố cáo.
     4. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
     5. Đối tượng xét Danh hiệu “ tập thể Lao động xuất sắc”, “đơn vị quyết thắng”quy định cụ thể đối với doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp lớn có quy mô từ 500 lao động trở lên), hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và các đơn vị trực thuộc như xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, đội.
     6. Thẩm quyền quyết định công nhận các danh hiệu thi đua như sau:
Đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xét tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã trực tiếp quản lý xem xét, quyết định công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho tập thể người lao động và công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở","Lao động tiên tiến" cho người lao động làm việc tại đơn vị.
     7. “Bằng khen thủ tướng Chính phủ” đối với công tác xã hội từ thiện:
- Tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.
+ Đối tượng là gia đình nhân dân: đóng góp tương đương 1 tỷ đồng;
+ Đối tượng là gia đình doanh nhân tương đương 3 tỷ đồng.
- Tặng cho doanh nghiệp và doanh nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.
+ Đối tượng là doanh nhân: đóng góp trên 2 tỷ đồng.
+ Đối tượng là doanh nghiệp: đóng góp trên 4 tỷ đồng;
     8. Bằng khen UBND tỉnh Khen thưởng hoạt động xã hội từ thiện:
- Đối với tập thể (hoặc hộ gia đình) có đóng góp từ 120 triệu đồng trở lên, đối với cá nhân từ 80 triệu đồng trở lên. Đối với Doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp số tiền đóng góp tương ứng là 200 và 150 triệu đồng trở lên. Trường hợp trong năm đã được tặng Bằng khen thì lần sau đóng góp phải cao hơn lần trước (ít nhất 20%);
- Đối với thành tích vận động, đóng góp ngày công lao động sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể (theo quy đổi giá trị ngày công ra tiền công).
- Tập thể (hoặc hộ gia đình), cá nhân đóng góp cho địa phương nào, địa phương đó khen thưởng. Địa phương lập danh sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen khi tập thể (hoặc hộ gia đình), cá nhân đạt các yêu cầu quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều này.
- Khen thưởng hội thi, hội diễn, kỳ thi: Đạt giải nhất, nhì toàn tỉnh.
- Khen thưởng cho học sinh giỏi đạt giải tại các kỳ thi và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải thưởng được thực hiện theo quy định riêng của tỉnh.
     9.  Quy định về thủ tục và hồ sơ trình khen bổ sung thêm nội dung:
- Doanh nghiệp đề nghị khen cấp Nhà nước phải phải gửi kèm báo cáo kiểm toán ( đối với đơn vị có kiểm toán).
- Hồ sơ trình khen ngành Giáo dục và Đào tạo phải được thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện.
10. Bổ sung tỷ lệ phiếu bầu đối với danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân xuất sắc” là 80% trở lên;
Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp Xây dựng và phát triển” tỉnh An Giang:Từ 75% trở lên.
Ban Thi đua-Khen thưởng sẽ tổ chức tập huấn cho các đối tượng vào ngày 21 và 22/12/2017.

 

 

Vũ Đình Phùng –Ban TĐKT tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online