Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016, kÝ giao ước thi đua năm 2017
Thi đua Khen thưởng

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016, kÝ giao ước thi đua năm 2017

01:49 27/03/2017

Sáng ngày 27/3/2017 tại tỉnh An Giang, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Trung ương và đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ngoài ra Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Lãnh đạo và các Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chủ tịch nước; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Thi đua –Khen thưởng và cán bộ công chức 12 tỉnh Tây Nam bộ. Về phía tỉnh An Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2016) có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành viên Hội Đồng Thi dua –Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Cụm, khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh.  

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

 

 

    Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng yếu, chưa bền vững, diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro...
Ở trong nước và khu vực Tây nam bộ, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.
  Trên cơ sở chủ trương, chính sách và điều kiện thực tế của từng tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để điều hành tổ chức thực hiện, với mục tiêu: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tạo điều kiện vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
  Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Các tỉnh chỉ đạo củng cố hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong tỉnh; hướng dẫn, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng như: Sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; củng cố Hội đồng Sáng kiến, khoa học cấp tỉnh; quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua… góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng địa phương. Các tỉnh trong Cụm ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua đã tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của năm 2016.
Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng lịch trình thời gian, đúng luật, tiến độ bầu cử được đảm bảo cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao (99,66 %), ngày bầu cử đã diễn ra tuyệt đối an toàn và kết thúc tốt đẹp. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho chương trình, lồng ghép các chương trình, đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong năm có thêm 93 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
  Tình hình kinh tế -xã hội năm 2016 của các tỉnh trong Cụm tiếp tục có chuyển biến tích cực, phát triển khá toàn diện các lĩnh vực, nhiểu chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các tỉnh tập trung đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức phát động, nội dung và hình thức thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh và khu vực. Bình quân GRDP toàn cụm đạt 6,68% cao hơn bình quân cả nước; Tổng thu ngân sách năm 2016 của Cụm đạt 114,16% kế hoạch, Kim ngạch xuất khẩu đạt 12.645,61 triệu USD, tăng 11,54% so với năm 2015; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 228.541 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 326.110 lao động, đạt 112,4% so kế hoạch, tăng 6,26% so với năm 2015; công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được tăng cường, các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội thực hiện đạt mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua; khen thưởng được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng lên, có chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Việc xét phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” được tập trung thực hiện và đạt được kết quả tốt.  Các tỉnh chú trọng sử dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời quan tâm hơn khen thưởng chuyên đề, đột xuất.
  Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được các tỉnh quan tâm và có chuyển tích cực, cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin - truyền thông trong công tác tuyên truyền.  Bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được củng cố, kiện toàn và ổn định. Nhiều điển hình tiên tiến và các mô hình mới trong thi đua được phát hiện, biểu dương kịp thời và được nhân rộng thể hiện được sự đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua phong trào thi đua và kết quả chấm điểm của các Tỉnh Tây Nam bộ dự kiến có 2 đơn vị xếp nhất, nhì Cụm được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ là tỉnh Long An, tỉnh An Giang; 2 đơn vị xếp thứ ba, tư  Cụm được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là tỉnh Kiên Giang và Bến Tre.

 

Vũ Đình Phùng – Ban TĐKT tỉnh An Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online