Quyết định về việc công nhận kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018
Thi tuyển công chức 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018

10:55 22/03/2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018;

     Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2018 tại Tờ trình số 21/TTr-HĐTT ngày 20 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT  ĐỊNH:

     Điều 1. Công nhận kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 (có danh sách kết quả điểm kèm theo).

     Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo và niêm yết kết quả điểm phúc khảo theo quy định.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Xem toàn bộ Quyết định và danh sách tại đây./.

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online