Hội nghị Đảng viên; công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ năm 2019
Đoàn ủy và Công đoàn

Hội nghị Đảng viên; công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ năm 2019

08:39 20/01/2020

Sở Nội vụ tỉnh An Giang long trọng tổ chức Hội nghị Đảng viên; công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ năm 2019. Đến tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ và toàn thể 94 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ cùng tham dự.

Responsive image

Đại biểu về tham dự Hội nghị

Responsive image

 Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 Responsive image
Đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Báo cáo đã phản ánh đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Sở Nội vụ về tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và đạt được những kết quả tích cực.
1. Công tác cải cách hành chính: Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mô hình hay, áp dụng có hiệu quả vào thực tế góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2019. Góp phần nâng cao các chỉ số: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS;
2. Công tác Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ:
Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt:
- Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 20 Sở, Ban ngành theo tinh thần nghị Quyết số 18-NQ/TW. Kết quả giảm 27 phòng chuyên môn trực thuộc các Sở, Ban ngành; giảm 02 chi cục (chuyển 01 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chuyển Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương về Tổng cục Quản lý thị trường); Số lượng cán bộ quản lý cấp phòng giảm 18 trưởng phòng và 16 phó trưởng phòng; Giảm 36 phòng đối với các phòng trực thuộc chi cục và tương đương.
- Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của 15 Sở, Ban ngành và 09 huyện. Đề án sáp nhập, giải thể, tổ chức lại giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch tổ chức đại hội và cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của một số Hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của 06 đơn vị trực thuộc trường Đại học An Giang, Bệnh viện tim mạch; Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở NN&PTNT, Trường Cao đẳng nghề; Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, Ban ngành tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh:
- Kiện toàn các Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh An Giang theo hướng tinh gọn và hiệu quả, theo đó giữ ổn định 54 BCĐ, giải thể 40 BCĐ, sáp nhập 30 BCĐ thành 12 BCĐ, sắp xếp giảm 58 Ban Chỉ đạo, từ 124 BCĐ còn lại 66 BCĐ (đạt tỷ lệ 46%). Việc chưa đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
- Trình HĐND tỉnh giao biên chế viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội đặc thù năm 2919 trên địa bàn tỉnh theo quy định; Điều chuyển 840 biên chế viên chức và 38 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trường Đại học An Giang trực thuộc UBND tỉnh An Giang về Đại học Quốc gia thành phố HCM; Điều chuyển 09 biên chế viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND thành phố Long Xuyên.
3. Công tác công chức, viên chức:
- Trình UBND tỉnh: phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt và chi chế độ hỗ trợ cho 92 cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và được cấp bằng (đi học diện tự túc, học bổng).
- Phối hợp Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp huyện; phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2019 - 2021 (khối cơ quan hành chính sự nghiệp).
- Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2019 và dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong quý I/2020.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Báo cáo kết quả tự kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW.
- Tất cả các nhiệm vụ còn lại như về chế độ tiền lương, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, điều động, tiếp nhận, tham mưu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đều thực hiện theo đúng quy định và tiến độ.
4. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:
- Trình UBND tỉnh: phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, An Phú; bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, An Phú, Châu Đốc và Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Phú Tân; Ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang và trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang và ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang); Ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư sau khi bố trí công an chính quy về công tác tại cơ sở.
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua việc thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn và thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.
- Quản lý cán bộ, công chức cấp xã: Tham gia Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã tại 06 huyện; Xây dựng dự thảo Đề án điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã (theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực ngày 25/6/2019); Ban hành quyết định đối với 45 trường hợp về tiếp nhận không qua thi tuyển.
- Dự án 513: Tiếp đoàn kiểm tra Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và tham gia cùng đoàn ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang; ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.
-  Công tác thanh niên: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thanh niên năm 2019; Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020; Mở lớp tập huấn về kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên và tổ chức tổ chức diễn đàn thanh niên năm 2019.
5. Công tác thanh tra, kiểm tra:
Triển khai hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019, gồm: 03 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 100% các cơ quan, đơn thuộc, trực thuộc UBND tỉnh được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.
Số lượt tiếp công dân thường xuyên là 11 lượt/11 người. Tiếp nhận và xử lý 47 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Kết quả, có 16 đơn đã được chuyển đến cơ quan cơ thẩm quyền xem xét giải quyết; trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền là 03 đơn; Số đơn lưu do đơn trùng lắp, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh, đơn gửi nhiều cơ quan, trong đó đã có gửi đúng cơ quan thẩm quyền, đơn được tòa án thụ lý giải quyết là 24 đơn. Thụ lý và xác minh 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời đơn 02 đơn phản ánh, kiến nghị liên quan việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Báo cáo kết quả giải quyết đơn đối với 01 trường hợp khiếu nại do Bộ Nội vụ chuyển đến liên quan việc giải quyết hồ sơ xin xét hưởng chế độ chính sách người có công giúp đỡ cách mạng.
6. Công tác thi đua - khen thưởng
Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch phát động thi đua trong công tác hòa giải cơ sở năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT gắn với CCHC năm 2019; Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua và xét chọn Nông dân sản xuất - Kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước “Năm Dân vận chính quyền” 2019; Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang; Đăng ký nội dung thi đua năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.
Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: 18 Huân chương lao động Hạng nhì; 32 Huân chương lao động Hạng ba; 02 Huân chương kháng chiến hạng nhì; 10 Huân chương kháng chiến hạng ba; 12 Huy chương kháng chiến hạng nhất; 05 Huy chương kháng chiến hạng nhì; 22 Danh hiệu vinh dự Nhà nước Ba Mẹ Việt Nam anh hùng; 14 Cờ Chính phủ; 94 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng: 6081 bằng khen; 102 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 148 cờ thi đua cấp tỉnh.
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên, tất cả các nhiệm vụ còn lại đều thực hiện theo  đúng quy định và kế hoạch đề ra.
7. Công tác văn thư - lưu trữ
Trong năm 2019, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh có những bước chuyển biến tích cực và đáp ứng ngày càng tốt hơn trong vai trò phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan, tổ chức; nhận thức của Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được nâng; công tác quản lý nhà nước thực hiện ngày càng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh từng bước được ổn định và tăng cường về số lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.
8. Công tác Tôn giáo
Tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 cho hơn 229 người là chức sắc, chức việc, tín đồ của Hồi giáo và Phật giáo Nam tông Khmer. Ngoài ra, tham gia báo cáo quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cho các đối tượng thuộc các lớp kiến thức ANQP và các lớp bồi dưỡng giáo lý do các tổ chức tôn giáo mở tổng cộng là 19 lớp.
Phối hợp các ngành tỉnh đi thăm và tặng quà cho các chức sắc, chức việc và tín đồ tiêu biểu nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo trên địa bàn; cùng các ngành và địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng của một số cơ sở thờ tự tại các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Long Xuyên và Phú Tân.
Cùng đoàn thanh tra Sở Nội vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 đối với UBND thành phố Châu Đốc và UBND huyện An Phú.

 Responsive image
Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội Nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Trong năm 2019, tình hình đời sống người lao động Sở Nội vụ luôn ổn định, Ban chấp hành Công đoàn luôn luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ; bảo vệ lợi ích, quyền lợi chính đáng của người lao động; công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước được Ban chấp hành quan tâm và triền khai thực hiện thường xuyên, liên tục; phối hợp với lãnh đạo cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Năm 2019, Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ được Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang công nhận đạt danh hiệu “Công đoàn Cơ sở vững mạnh” và được tặng Cờ thi đua Cụm;

 Responsive image
Đồng chí Võ Minh Nâng – Chánh Thanh tra Sở báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2029

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị với những ưu, khuyết điểm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Lãnh đạo của Đảng Ủy Sở Nội vụ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Nội vụ và chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thể tại Sở Nội vụ  trong thời gian tới.

 Responsive image
    Responsive image

Responsive imageResponsive image

Responsive image
Các Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã biểu dương các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019

 Responsive image
Đơn vị nhận Cờ thi đua
Responsive image 
  
Responsive image 
 
Responsive image
 Các tập thể và các cá nhân nhận bằng khen năm 2019

    Responsive image

Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ   

    Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 mà toàn thể Đảng bộ, cơ quan và Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần phấn đấu thực hiện tốt trong năm 2020

 

Tiền Em – Chi cục Văn thư – Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online