Thông báo Nhóm ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện và nhóm chức danh công chức cấp xã trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Thi tuyển công chức 2018

Thông báo Nhóm ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện và nhóm chức danh công chức cấp xã trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018

07:51 11/12/2018

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018; Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018; Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018

     Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 công bố 23 nhóm chuyên ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với các vị trí việc làm trong thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 cụ thể như sau:
     * Đối với thi tuyển vào các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện:
     1.    Công nghệ thông tin. Tải về
tại đây
     2.    Dân tộc. Tải về tại đây
     3.    Giao thông vận tải. Tải về tại đây
     4.    Hành chính tổng hợp (Chuyên viên). Tải về tại đây
     5. Kế hoạch và Đầu tư. Tải về tại đây
     6. Khoa học và Công nghệ. Tải về tại đây
     7. Lao Động, Thương binh và Xã hội. Tải về tại đây
     8. Nội vụ. Tải về tại đây
     9. Văn hoá, Du lịch và Quản lý di sản. Tải về tại đây
     10. Tài chính - Kế toán. Tải về tại đây
     11. Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây
     12.  Thanh tra. Tải về tại đây
     13. Thể Dục Thể thao. Tải về tại đây
     14. Tư pháp. Tải về tại đây
     15. Văn thư Lưu trữ. Tải về tại đây
     16. Xây dựng. Tải về tại đây
     17.  Văn thư, lưu trữ. Tải về tại đây
     18.  Hành chính tổng hợp (Cán sự). Tải về tại đây
         ( Chi tiết theo phụ lục đính kèm tải về tại đây)

     19. Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Tin Học A (Chuyên viên) tải tại đây.

     20. Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Ngoại ngữ Anh văn B (Chuyên viên) tải tại đây.

     21. Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Ngoại ngữ Anh văn (Cán sự) tải tại đây.

     22. Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung tải tại đây.

     23. Công thương. tải về tại đây.

     * Đối với thi tuyển vào các chức danh công chức cấp xã:
     24. Tài chính – Kế toán. Tải về
tại đây
     25. Văn phòng – Thống kê. Tải về tại đây
     26. Địa chính – Xây dựng. Tải về tại đây
     27. Tư pháp – Hộ tịch. Tải về tại đây
     28. Văn hoá – Xã hội. Tải về tại đây
     29. Kiến thức chung. Tải về tại đây
     (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm tải về tại đây)

     Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức - Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc./. Xem toàn bộ Thông báo số 03/TB-HĐTTCC tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online