Đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy danh sách khen cấp Nhà nước kinh tế-xã hội
Thi đua Khen thưởng

Đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy danh sách khen cấp Nhà nước kinh tế-xã hội

03:59 14/07/2017

 
 

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-TĐKT ngày5/7/2017 của  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; có 23 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được đề nghị tặng thưởng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khen cấp Nhà nước các trường hợp khen cấp Nhà nước đối với cán bộ do Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lýđể có cơ sở trình về Trung ương./.

( Đính kèm danh sách và tỷ lệ phiếu bầu)

Thu Dung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online