Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Đào tạo - Bồi dưỡng

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

04:43 20/12/2018

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ đã có Công văn số 2033/SNV-CCVC ngày 14 tháng 12 năm 2018 đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

     1. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo các Biểu mẫu như sau:
     - Biểu BM-1.1: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo sau đại học không thuộc ngân sách nhà nước năm 2018 (bao gồm: cá nhân tự túc và các nguồn học bổng).
     - Biểu BM-1.2: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2018.
     - Biểu BM-1.3: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2018.
     - Biểu BM-1.4: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2019.
     - Biểu BM-1.5: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2019.
     - Biểu BM-2.1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2018.
     - Biểu BM-2.2: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2019.
     Lưu ý: đối với các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc điển hình như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp thống kê đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
     2. Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đề cương như sau:
     - Nêu kết quả đạt được, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.
     - Đề xuất kiến nghị.
     Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 12 năm 2018.
     Xem toàn văn Công văn số 2033/SNV-CCVC
tại đây; tải file Biểu mẫu tại đây.

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online