Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo về kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang (13/04/2017)
Căn cứ Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và sau khi tổ chức chấm thi theo quy định; Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 xin thông báo
 Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2016 (16/09/2016) (25/11/2016)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016; Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh An Giang năm 2016;
 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (23/11/2016)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tu số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyến dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của ƯBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016;
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.