Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (30/03/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 Thông báo Cập nhật Danh sách thí sinh (có số báo danh, phòng thi ) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (29/12/2017)
Thông báo Cập nhật Danh sách thí sinh (có số báo danh, phòng thi ) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
 Thông báo Triệu tập bổ sung thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (29/12/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 thông báo triệu tập bổ sung, cụ thể như sau:
 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (23/12/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017;Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 thông báo triệu tập các thí sinh
 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (23/12/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 thông báo triệu tập các thí sinh, cụ thể như sau:
 Thông báo Nhóm ngành, lĩnh vực để dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (12/12/2017)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017;
 Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (lần 2) (11/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Thông báo số 1695/TB-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2017
 Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (05/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Thông báo số 1695/TB-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2017
 Thông báo về thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (04/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;
 Thông báo nội dung, danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (28/11/2017)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.