Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức – bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  

1. Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

-  Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cơ quan đề nghị nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ (số 5, Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:

Sáng từ 07h00 đến 11h00.

Chiều từ 13h00 đến 17h00.

Khi nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:

Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần người nộp hồ sơ hoàn thiện thành phần hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn tất văn bản thẩm định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản giải trình bổ sung hoặc tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Bước 4: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Văn bản đề nghị, Tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung Tờ trình đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

Quá trình xây dựng Đề án;

 Những nội dung chính của Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

 Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề có liên quan.

Tờ trình đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải do người đứng đầu cơ quan đề nghị thành lập ký, trình cấp có thẩm quyền.

2) Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó cần nêu rõ:

 Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

 Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi tổ chức;

 Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập;

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;

 Cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cần thành lập;

 Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động;

 Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi thành lập;

 Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

 Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);

 Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

3) Dự thảo Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

4) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ xếp theo thứ tự như trên (kèm file Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode).

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoặc văn bản thông báo cho cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập biết rõ lý do trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh chưa quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đó.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có hồ sơ đầy đủ theo quy định;

+ Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

+ Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

2. Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, chuyển giao, chia tách)

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cơ quan đề nghị nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ (số 5, Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:

Sáng từ 07h00 đến 11h00.

Chiều từ 13h00 đến 17h00.

Khi nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:

Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp;

Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần người nộp hồ sơ hoàn thiện thành phần hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn tất văn bản thẩm định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ yêu cầu cơ quan đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản giải trình bổ sung hoặc tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Bước 4: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Tờ trình về Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

2) Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung Tờ trình và Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

Phương án xử lý các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai và các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thời hạn xử lý.

3) Dự thảo Quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

4) Các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tài sản, đất đai và các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ xếp theo thứ tự như trên (kèm file Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode).

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc văn bản thông báo không đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh cho cơ quan đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập biết rõ lý do.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự  nghiệp công lập.

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

3. Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cơ quan đề nghị nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ tại số 5, Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:

Sáng từ 07h00 đến 11h00.

Chiều từ 13h00 đến 17h00.

Khi nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:

Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp;

Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần người nộp hồ sơ hoàn thiện thành phần hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn tất văn bản thẩm định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ yêu cầu cơ quan đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản giải trình bổ sung hoặc tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Bước 4: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Tờ trình về Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2) Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung Tờ trình và Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương án xử lý các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai và các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và thời hạn xử lý.

3) Các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tài sản, đất đai và các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ xếp theo thứ tự như trên (kèm file Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode).

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc văn bản thông báo không đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh cho cơ quan đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập biết rõ lý do.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

Không còn chức năng, nhiệm vụ.

Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập.

Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, giải thể, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.