Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi đua khen thưởng
  Skip portlet Portlet Menu  

1. Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
      Tờ trình kèm danh sách;
       Biên bản họp xét;
       Báo cáo thành tích
+    Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)
-    Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc

2. Thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
06 bản photocopy Báo cáo thành tích; 
file báo cáo.
06 bản photocopy tóm tắt thành tích.
+    Số lượng: 1 (bộ). 

-    Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc.

3. Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
06 bản Báo cáo thành tích; 
file báo cáo.
06 bản tóm tắt thành tích.
+    Số lượng: 1 (bộ). 

-    Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc

4. Thủ tục cấp đổi hiện vật kháng chiến bị hư hỏng , bị mất.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Phiếu cấp đổi hiện vật của cá nhân có xác nhận của địa phương;
Mẫu hiện vật hư hỏng ( nếu có) 
+    Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian chờ giải quyết của Trung ương).

5. Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị điều chỉnh mức khen thưởng thành tích kháng chiến.
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Biên bản của Hội đồng xét duyệt khen thưởng xã, phường, thị trấn.
Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện thị, thành phố.
Bản sao Giấy chứng nhận hoặc quyết định đã được khen thưởng.
+     Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (chưa tính thời gian chờ quyết định của Trung ương)

6. Thủ tục khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
Báo cáo thành tích hoặc bản xác nhận thành tích nhân dân.
+    Số lượng: 1 (bộ)
-    Thời hạn giải quyết:
+     03 ngày đối với khen thưởng đột xuất.

+     10 ngày đối với khen thưởng phong trào, chuyên đề.

7. Thủ tục trích sao hồ sơ đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:  
+    Thành phần hồ sơ bao gồm:
Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến.
+     Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

8. Thủ tục tặng Bằng khen Ủy ban tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp

-    Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 
-    Thành phần, số lượng hồ sơ:  
+    Thành phần hồ sơ bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
Báo cáo thành tích 

+    Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

9. Thủ tục tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách.
Biên bản họp xét.
05 bản báo cáo và tóm tắt thành tích. 
file báo cáo và tóm tắt thành tích. 
Xác nhận thuế đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp kèm (01 bản chính và 04 bản công chứng)
+   Số lượng hồ sơ: 1  (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc.

10. Thủ tục tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
01 bản Báo cáo thành tích.
Xác nhận thuế đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp kèm (01 bản chính) 
+    Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) 

-    Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

11. Thủ tục trích sao Quyết định khen thưởng thành tích nhân dân tham gia kháng chiến

-    Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+    Thành phần hồ sơ bao gồm:
Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến;
+     Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

12. Thủ tục xác nhận đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ bao gồm:
Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến;
+     Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

13. Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:
+    Thành phần hồ sơ gồm;
Tờ trình kèm danh sách;
Biên bản họp xét;
Báo cáo thành tích 
Quyết định công nhận sáng kiến, kinh nghiệm.
+    Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.