Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XDCQ - Địa giới hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  

1. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố:
- Thủ tục: 
+ Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử.
+ Tờ trình giới thiệu nhân sự.
+ Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân.
+ Biên bản bầu cử chức danh.
+ Biên bản kiểm phiếu.
+ Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử của HĐND (nếu bầu cử bổ sung, thay thế có nghị quyết cho thôi chức danh thành viên UBND cũ).
+ Lý lịch trích ngang thành viên UBND mới trúng cử.
- Thời gian: 
+ 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ trình UBND tỉnh quyết định phê chuẩn.

 
2. Điều chỉnh, thành lập ấp, khóm:
- Thủ tục: (02 bộ hồ sơ)
+ Phương án điều chỉnh, thành lập ấp, khóm mới dựa theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí thành lập ấp khóm.
+ Bản đồ hiện trạng và bản đồ điều chỉnh thành lập ấp, khóm.
+ Biên bản họp dân lấy ý kiến về việc điều chỉnh, thành lập ấp, khóm.
+ Nghị quyết và biên bản kỳ họp của HĐND cấp xã.
+ Tờ trình của UBND cấp xã, phường, thị trấn trình lên UBND cấp huyện.
+ Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh.
- Thời gian: 
+ 09 ngày làm việc thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn:
- Thủ tục: (02 bộ hồ sơ)
+ Phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn mới.
+ Bản đồ hiện trạng và bản đồ điều chỉnh thành lập xã, phường, thị trấn.
+ Biên bản họp dân lấy ý kiến của từng ấp, khóm trực thuộc xã, phường thị trấn về việc thống nhất phương án điều chỉnh, thành lập trước khi trình HĐND cùng cấp.
+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn tại kỳ họp HĐND cùng cấp.
+ Biên bản kỳ họp và Nghị quyết của HĐND xã, phường, thị trấn.
+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn trình lên UBND huyện, thị, thành phố.
+ Tờ trình của UBND huyện, thị, thành phố tại kỳ họp HĐND cùng cấp.
+ Nghị quyết và biên bản kỳ họp HĐND huyện, thị xã, thành phố.
+ Tờ trình của UBND huyện, thị, thành phố trình lên UBND tỉnh.
Riêng đối với thành lập thị trấn phải có thêm: Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận Đô thị loại V và quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đối với thị trấn đề nghị thành lập.
- Thời gian: 
+ 15 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ và không kể thời gian HĐND tỉnh họp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.