Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công chức – Viên chức
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (21/06/2017)
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 12/TB-HĐTNNCC. Theo đó: sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
 Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (11/04/2017)
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC về việc triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.
 Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (22/03/2017)
Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 03/TB-HĐTNNCC về việc tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
 Thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (14/03/2017)
Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 02/TB-HĐTNNCC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.
 Rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (17/01/2017)
Sở Nội vụ có Công văn số 92/SNV-CCVC ngày 17 tháng 01 năm 2017 về việc rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (04/11/2016)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1