Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công chức – Viên chức
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo triệu tập bổ sung thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (21/05/2018)
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 04/TB-HĐTNNCC ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
 Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (16/05/2018)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 03/QĐ HĐTNNCC ngày 16 tháng 5 năm 2018
 Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (15/05/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Xét đề nghị của Hội đồng Thi tuyển công chức tại Tờ trình số 19/TTr- HĐTTCC ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc công nhận và thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;
 Bài giảng phục vụ cho ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (tham khảo) (15/05/2018)
Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018;
 Phê duyệt tài lệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (10/05/2018)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 02/QĐ HĐTNNCC ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt tài lệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Trong đó, tài liệu ôn tập được phê duyệt bao gồm:
 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (10/05/2018)
Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng thi nâng ngạch công chức); Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
 Thông báo công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa năm 2017 (24/04/2018)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng (19/04/2018)
Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch thí sinh không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện (17/04/2018)
Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017; Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức xin thông báo số báo danh, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch như sau:
 Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ (29/03/2018)
Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.