Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công chức – Viên chức
  Skip portlet Portlet Menu  
 Nhiều thay đổi về tiêu chuẩn, bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với các ngạch công chức và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (01/09/2017)
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.
 Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (14/08/2017)
Căn cứ vào Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.
 Báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm và đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017 (11/07/2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2911/VPUBND-KGVX ngày 06 tháng 7 năm 2017 về việc xây dựng kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2017
 Báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (06/07/2017)
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1056/SNV-CCVC về việc báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
 Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (05/07/2017)
Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1036/SNV-CCVC về việc đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
 Khảo sát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 (05/07/2017)
Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 04 tháng 7 năm 2017, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, báo cáo chính xác số lượng biên chế được giao, số biên chế chưa sử dụng để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017
 Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (21/06/2017)
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 12/TB-HĐTNNCC. Theo đó: sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
 Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (11/04/2017)
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC về việc triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.