Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
 Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa (06/04/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 Về việc chấp thuận cho thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới (01/02/2018)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã xây dựng Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới, gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới
 Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang (01/02/2018)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Do đó, điều lệ tổ chức và hoạt của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn phải được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp này và các văn bản hướng dẫn có liên quan
 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần VII năm 2018 (11/01/2018)
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh An Giang, Ngày 28 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 2290/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. Tiếp đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang có văn bản số 03/CV-LHH ngày 03 tháng 01 năm 2018 đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần VII năm 2018
 Báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập Hội đặc thù năm 2017 (11/01/2018)
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Sở Nội vụ có văn bản số 21/BC-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập Hội đặc thù năm 2017
 Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội, Quỹ năm 2017 (11/01/2018)
Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Sở Nội vụ có báo cáo số 20/BC-SNV ngày 05/01/2018 về việc báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội, Quỹ năm 2017
 Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (05/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Thông báo số 1695/TB-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2017
 Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (28/11/2017)
Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định
 Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên (25/10/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh An Giang tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017
 Về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú (25/10/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện. UBND huyện Châu Phú đã xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.