Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới (10/09/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện Chợ Mới đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Chợ Mới.
 Kéo dài thời gian sử dụng con dấu, tài khoản và thanh, quyết toán của Trạm Thủy lợi cấp huyện (10/09/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3446 và 3447/VPUBND-TH ngày 11/7/2018, về việc xử lý khó khăn trong việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện Thoại Sơn và huyện Tịnh Biên và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1220/SNN&PTNT-TCCB về việc xin gia hạn thời gian hoạt động, con dấu, tài khoản của Trạm Thủy lợi cấp huyện.
 Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu (10/09/2018)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện.
 Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Công thương (10/09/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (10/09/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 phê duyệt phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc (10/09/2018)
Sở Giao thông vận tải có công văn gửi Sở Nội vụ kèm dự thảo Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc.
 Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quantrên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (31/08/2018)
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1784A/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 1785A/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
 Góp ý dự thảo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (31/08/2018)
Ngày 29/8/2018 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1461/SNV-TCBC&TCPCP về việc góp ý dự thảo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
 Đề án tinh giản biên chế của UBND tỉnh giai đoan 2015 - 2021 (28/08/2018)
Ngày 13/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 501/ĐA-UBND về việc tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 -2021
 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018 (28/08/2018)
Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 518/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức: Thi tuyển; Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với trường hợp “Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước” và “Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài” quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
Trang1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.