Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
 Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (05/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Thông báo số 1695/TB-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2017
 Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (28/11/2017)
Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định
 Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên (25/10/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh An Giang tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017
 Về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú (25/10/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện. UBND huyện Châu Phú đã xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành
 Về việc xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (25/10/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Công văn số 754/UBND-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2017 về việc giao quyền tự chủ tài chính, phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
 Triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế (24/10/2017)
Thực hiện Công văn số 5470/BNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về quản lý và sử dụng biên chế, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (20/10/2017)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017;
 Về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (03/10/2017)
Thực hiện Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngày 03/10/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-SNV về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016. Theo đó, có 06 Quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ và 05 thí sinh bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:
 Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) về nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (20/09/2017)
Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND về thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017. Để tiến hành việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017 theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 19/9/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1498/SNV-CCVC đề nghị Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm các nội dung sau:
 Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (11/09/2017)
Sáng 11- 9, Bí Thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dự lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu cho 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.