Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh tra
  Skip portlet Portlet Menu  
 Công bố Quyết định Thanh tra UBND huyện Châu Thành (22/03/2017)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, ngày 21/3/2017, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 240/QĐ-SNV ngày 8/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; tôn giáo và thi đua, khen thưởng của UBND huyện Châu Thành
 Công bố Kết luận Thanh tra đối với Thư viện tỉnh (10/03/2017)
Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Thư viện tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 281/KL-SNV ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; ký hợp đồng lao động, số lượng cấp phó, phụ cấp đối với công chức, viên chức của Thư viện tỉnh.
 Công bố Kết luận Thanh tra đối với Ban Tôn giáo (10/03/2017)
Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Sở Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 314/KL-SNV ngày 07/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra trách nhiệm Trương ban Tôn giáo đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Y tế (09/03/2017)
Ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại Sở Y tế, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1897/KL-SNV ngày 20/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, chế độ chính sách; đánh giá, quản lý hồ sơ công chức, viên chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và thi đua khen thưởng đối với Sở Y tế.
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (04/11/2016)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1