Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn thư lưu trữ
  Skip portlet Portlet Menu  
 Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (19/04/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-VTLTNN ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Quyết định số 17/QĐ-VTLTNN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh An Giang và Công văn số 169/VTLTNN-NVĐP ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh An Giang.
 Chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 (16/02/2017)
Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (04/11/2016)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1