Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TW, bộ ngành
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
35/CT-TTg Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Thủ tướng Chính phủ 07/09/2017 Xem
1121/QĐ-BNV Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ 28/10/2014 Xem
01/2013/NĐ-CP Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Chính phủ 03/01/2013 Xem
644/QĐ-TTg Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” Thủ tướng Chính phủ 31/05/2012 Xem
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thủ tướng Chính phủ 22/05/2012 Xem
09/2010/NĐ-CP Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư Chính phủ 08/04/2004 Xem
31/2009/NĐ-CP Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ 01/04/2009 Xem
110/2004/NĐ-CP Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư Chính phủ 08/04/2004 Xem
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 được quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 Quốc hội 11/11/2011 Xem
25/2013/TT-BLDTBXH Thông tư số 25/2013/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 18/10/2013 Xem
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.