Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ Nội vụ
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
16/2014/TT-BNV Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp Bộ Nội vụ 20/11/2014 Xem
14/2014/TT-BNV Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Bộ Nội vụ 31/10/2014 Xem
13/2014/TT-BNV Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ Bộ Nội vụ 31/10/2014 Xem
10/2014/TT-BNV Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ Lịch sử Bộ Nội vụ 01/10/2014 Xem
09/2014/TT-BNV Thông tư số 09/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01 tháng 10 năm 2014 về hướng dẫn quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Bộ Nội vụ 01/10/2014 Xem
04/2014/TT-BNV Thông tư số 04/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ 26 tháng 6 năm 2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở, dữ liệu tài liệu lưu trữ Bộ Nội vụ 26/06/2014 Xem
05/2014/TT-BNV Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ Bộ Nội vụ 23/06/2014 Xem
09/2013/TT-BNV Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ Bộ Nội vụ 31/10/2013 Xem
04/2013/TT-BNV Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức Bộ Nội vụ 16/04/2013 Xem
10/2012/TT-BNV Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị Bộ Nội vụ 14/12/2012 Xem
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.