Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu đề tin
  Skip portlet Portlet Menu  

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
1.1    Trình tự thực hiện
  

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;
- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.2.    Cách thức thực hiện  

 - Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính
1.3.    Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Hồ sơ bao gồm:
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.4.    Thời hạn giải quyết  

 - Thẩm định trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
1.5.    Cơ quan thực hiện TTHC  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
1.6.    Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
1.7.    Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai:    Không
1.8.    Phí, lệ phí:    Không
1.9.    Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính 

Văn bản thẩm định.
1.10    Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính  

 - Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.
1.11    Căn cứ pháp lý của TTHC    

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
2.1.    Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;
- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2.    Cách thức thực hiện    

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính
2.3.    Thành phần, số lượng hồ sơ    

a) Hồ sơ bao gồm:
+ Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4.    Thời hạn giải quyết    

- Thẩm định trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
2.5.    Cơ quan thực hiện TTHC    

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
2.6.    Đối tượng thực hiện TTHC:    Tổ chức
2.7.    Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai:    Không
2.8.    Phí, lệ phí:    Không
2.9.    Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:    Văn bản thẩm định
2.10    Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính    

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
2.11    Căn cứ pháp lý của TTHC    

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
3.1.    Trình tự thực hiện  
 

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;
- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.2.    Cách thức thực hiện    

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính
3.3.    Thành phần, số lượng hồ sơ    

a) Hồ sơ bao gồm:
+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3.4.    Thời hạn giải quyết    

- Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
3.5.    Cơ quan thực hiện TTHC    

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
3.6.    Đối tượng thực hiện TTHC:    Tổ chức
3.7.    Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai:    Không
3.8.    Phí, lệ phí:    Không
3.9.    Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:    Văn bản thẩm định
3.10    Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính    

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan
3.11    Căn cứ pháp lý của TTHC    

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.