Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (19/11/2017)
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông báo đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (16/11/2017)
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1878/SNV-CCVC về việc đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2017
triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế (24/10/2017)
Thực hiện Công văn số 5470/BNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về quản lý và sử dụng biên chế, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (19/11/2017)
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (16/11/2017)
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1878/SNV-CCVC về việc đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2017