Chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thành khóm trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Châu Thành và Châu Phú
Xây dựng chính quyền

Chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thành khóm trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Châu Thành và Châu Phú

04:29 03/03/2021

Trên cơ sở Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Responsive image

   Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành các Quyết định số 301, 302, 303/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các ấp thuộc xã Cô Tô thành các khóm thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn; các ấp thuộc xã Vĩnh Bình thành các khóm thuộc thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; các ấp thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung thành các khóm thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 
  Cụ thể:
- Thị trấn Cô Tô có 06 khóm, gồm: khóm Tô Bình, khóm Tô Lợi, khóm Tô An, khóm Tô Phước, khóm Huệ Đức và khóm Sóc Triết.
- Thị trấn Vĩnh Bình có 04 khóm, gồm: khóm Vĩnh Phước, khóm Vĩnh Lộc, khóm Vĩnh Thọ và khóm Phước Thành.
- Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có 12 khóm, gồm: khóm Vĩnh Quí, khóm Vĩnh Phú, khóm Thạnh An, khóm Vĩnh Quới, khóm Vĩnh Bình, khóm Vĩnh Hòa, khóm Vĩnh An, khóm Vĩnh Lợi, khóm Vĩnh Thuận, khóm Vĩnh Hưng, khóm Bình An và khóm Thạnh Lợi.
 
   Các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online