Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

03:37 23/11/2021

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành kế hoạch số 41/KH-HĐTĐKT ngày 16/11/2021 thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND  ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với như nội dung như sau:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 05/CT-UBND trong các cấp , các ngành và nhân dân; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng
- Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc triển khai các nội dung của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” với nội dung và hình thức phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi biên giới.
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cập nhật các văn bản mới về thi đua, khen thưởng, nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản, hướng dẫn thực hiện theo quy định.
2. Phát động, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”
a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua hàng năm; phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022); triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: Phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…., làm nồng cốt cho các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. 
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, tham mưu tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, tầng lớp nhân dân, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội; thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bức phá nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; thi đua xây dựng phát triển văn hoá, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,…
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Thực hiện phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Tránh mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua. Phong trào thi đua cần có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Cùng với việc phát động, tổ chức phong trào thi đua hàng năm, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách; thực hiện đánh giá, rà soát những phong trào thi đua còn hình thức, chưa thiết thực để điều chỉnh cho phù hợp.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. 
3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt
a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Hàng năm mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.
- Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương dũng cảm cứu người, cứu tài sản trong thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội. 
- Quan tâm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình xuất sắc trong các lĩnh vực để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
b) Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua.
- Các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở cơ sở…
4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng
- Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. 
- Chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc có nhiều đóng góp trong việc củng cố, xây dựng và phát triển mối quan hệ hựu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.
5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng
- Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Phân công các thành viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.
- Tăng cường phối hợp, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.
6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
- Thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng. Công khai các thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện.
- Xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và lưu trữ, tra cứu hồ sơ thi đua, khen thưởng.
7. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
- Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua với chủ đề, nội dung phù hợp, thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch; thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá; Đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm công khai, minh bạch, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, linh hoạt, đề xuất các sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh để chia sẻ, học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng.
- Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền (Giấy khen,..) và tổ chức trao ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị khen thưởng cấp cao hơn; đặc biệt quan tâm khen thưởng, động viên đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch; cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.
- Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Thực hiện phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đồng thời đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra./.

Trần Diễm (nguồn từ KH số 41/KH-HĐTĐKT ngày 16/11/2021 của HĐ.TĐKT tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online