Tỉnh An Giang phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển”
Thi đua Khen thưởng

Tỉnh An Giang phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển”

01:31 15/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Ngày 03/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020

          Mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển;Góp phần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và thông thoáng cho các doanh nghiệp.Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp; tạo không khí phấn khởi trong doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động ra sức lập thành tích góp phần thực hiệnthắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh An Giang có 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập; hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên toàn tỉnh là 700 doanh nghiệp/năm.
          Đối với chính quyền, đoàn thể:
          - Thi đua nâng cao năng lực thực hiện cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
          - Thi đua đảm bảo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật như buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, …
          - Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu, thông tin, văn bản, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trên các trang thông tin điện tử.
          - Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, quỹ đất.
          Đối với doanh nghiệp:
          - Thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp cũng như các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể, tăng doanh thu và lợi nhuận.
          - Thi đua cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng cao.
          - Thi đua tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới.
          - Thi đua nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
          - Thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Biểu dương, khen thưởng hàng năm

                
           Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng hàng năm theo thẩm quyền, lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua làm một trong các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.
            Khen thưởng sơ kết, tổng kết giai đoạn
           - Khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân:
           + Khen thưởng sơ kết (năm 2018): Số lượng Bằng khen không quá10 tập thể và 15 cá nhân.
           + Khen thưởng tổng kết (năm 2020): Số lượng Bằng khen không quá 15 tập thể và 25 cá nhân.
           Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của HĐ TĐKT Trung ương.
           Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung và chất lượng.

 

Đình Phùng - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online