Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Thi đua Khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

09:55 27/04/2021

Nhằm động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021. Ngày 23/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó Kế hoạch nêu cụ thể:
- Về đối tượng thi đua: Nhân dân, cán bộ và các địa phương.
- Về nội dung thi đua, tập trung vào các tiêu chí sau:
+ Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển quân theo Kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh và hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp.
+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện Luật NVQS và các văn bản QPPL. Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội.
+ Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
+ Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
+ Thực hiện tốt quy trình xét duyệt, bình nghị và quy chế dân chủ ở cơ sở.
+ Kết quả chất lượng công tác tuyển quân.
- Về thời gian thi đua và khen thưởng:
+ Thời gian: Từ ngày 30/9/2020 đến ngày 30/10/2021.
+ Khen thưởng:
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 đơn vị cấp huyện có thành tích tốt nhất.
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 xã, phường, thị trấn dẫn đầu mỗi huyện.
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 hộ gia đình tiêu biểu (mỗi huyện 01 hộ).
. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 32 cá nhân là cán bộ, nhân viên tiêu biểu.
   Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp huyện tiến hành bình xét khen thưởng theo thẩm quyền và Đề nghị HĐ.TĐKT LLVT tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh khen thưởng theo quy định./

Trần Diễm (Nguồn: Kế hoạch số 78/KH-BCH ngày 11/01/2021)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online