Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

04:37 26/01/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2021

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online