Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021

08:47 12/10/2021

Nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần sáng tạo của tập thể, công chức Sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện công tác pháp chế và tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngày 07/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021.

Theo đó Kế hoạch nêu cụ thể:
- Đối tượng thi đua:
+ Tập thể: Sở, ban, ngành tỉnh.
+ Cá nhân: Công chức phụ trách công tác pháp chế Sở, ban, ngành tỉnh.
- Danh hiệu, hình thức và số lượng khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân được đánh giá xếp loại xuất sắc trong thực hiện công tác pháp chế.
- Thời gian thực hiện:
+ Phát động thi đua: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021.
+ Các cơ quan xét khen thưởng và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Tư pháp (Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật) chậm nhất đến ngày 30/11/2021.
+ Thời gian tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021: Quý II năm 2022.
Sở Tư pháp định kỳ kiểm tra, đánh giá, theo dõi, tổng hợp tình hình phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Trần Diễm (Nguồn: Kế hoạch số 121/KH-STP ngày 27/9/2021)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online