Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

02:05 07/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐTĐKT ngày 08/12/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Ngày 03/6/2022, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

Responsive image

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty, đồng chí Phan Hữu Trí, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.
 
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ thực tế tại đơn vị, đồng chí Ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cáo kết quả đạt được của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể:
- Tập thể lãnh đạo, Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được Công ty nghiên cứu, ban hành đầy đủ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác thi đua, khen thưởng. 
- Có tổ chức chia khối thi đua tại công ty đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua kết hợp tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời đã góp phần động viên, cổ vũ các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm của đơn vị.
- Đặc biệt: Tổ chức thành công “Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty lần III – giai đoạn 2015-2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020”, Hội nghị đã tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
- Thực hiện tốt quy định về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng thi đua – Khen thưởng cấp cơ sở; chế độ báo cáo luôn đầy đủ theo quy định.
- Việc bình xét thi đua và khen thưởng được thực hiện tương đối tốt, thẩm định, trình hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng đạt chất lượng, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp cao theo yêu cầu. Số lượng các tập thể, cá nhân được đánh giá, phân loại, xét khen thưởng hàng năm tăng dần.. 
- Về tham gia Khối thi đua của tỉnh (Khối thi đua các doanh nghiệp nhà nước): đăng ký thi đua theo quy định và tham gia thi đua theo các nội dung, tiêu chí do Khối phát động tích cực, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo quy chế hoạt động của khối thi đua.
Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, đoàn kiểm tra nhận thấy ngoài nhưng hạn chế được đơn vị nêu trong báo cáo còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:
- Đối với các Kế hoạch phát động thi đua của Trung ương, của tỉnh đơn vị chỉ hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào, chưa ban hành văn bản để phát động thi đua cụ thể, đặc biệt là 05 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Vì vậy đơn vị nghiên cứu, kịp thời xây dựng kế hoạch phát động theo quy định.
- Đơn vị thực hiện tốt việc thành lập, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến nhưng chưa ban hành Quy chế hoạt động, đề nghị đơn vị kịp thời xây dựng Quy chế để đảm bảo hoạt động của Hội đồng đúng quy định.
- Qua thống kê cho thấy số lượng khen thưởng cấp nhà nước còn hạn chế (có năm không đề nghị xét khen thưởng), nên đơn vị cần theo dõi, rà soát để kịp thời đề nghị khen thưởng cho các trường hợp đủ điều kiện.
- Đơn vị có phân chia khối thi đua nhưng công tác bình xét thi đua, khen thưởng chưa đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Đề nghị đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện tổ chức thi đua Khối tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đơn vị cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến.
- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng trong nội bộ công ty để giúp các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc nắm rõ những quy định về thi đua, khen thưởng.

 Responsive image


Về phía đơn vị, đồng chí Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.                                                             

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online