Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo

10:12 30/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ngày 24/11/2021, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.Thay mặt đơn vị đồng chí Bạch Việt Anh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

   Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian qua. Kịp thời kiện toàn, củng cố lại thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm. Bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo yêu cầu. Thực hiện tốt việc phát động, tổ chức, hướng dẫn thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Phát động đầy đủ 04 phong trào thi đua của Trung ương do tỉnh phát động gồm: phong trào thi đua “Cán bộ, Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phát động thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển”. Có quan tâm thực hiện bồi dưỡng, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ về công tác Thi đua - Khen thưởng. 

   Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Trong công tác trình khen thưởng đề nghị đơn vị kiểm tra kỹ hồ sơ, tiêu chuẩn trước khi trình khen. Tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm, Báo cáo thành tích của một vài trường hợp còn sơ sài chưa đảm bảo nội dung với thành tích trình khen, đề nghị đơn vị nâng cao công tác thẩm định tại cơ sở để đảm bảo chất lượng hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online