An Giang phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Thi đua Khen thưởng

An Giang phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

02:19 27/06/2024

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
Theo đó, đối tượng là Nhân dân và cán bộ huyện, thị xã, thành phố; tập thể cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, tổ, đội...); các cơ sở tôn giáo; các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh. Cá nhân là người dân; chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh.
Nội dung thi đua gồm các nhiệm vụ chủ yếu: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức, xây dựng và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
* Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể:
Nhân dân và cán bộ huyện, thị xã, thành phố: đạt hoặc vượt các tiêu chí theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh 5 giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vững mạnh (Công an cấp huyện phải đạt từ “Đơn vị tiên tiến” trở lên). 
Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, tổ, đội...): có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra ở địa bàn dân cư. 
Cơ sở tôn giáo: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong năm có ít nhất một lần được cấp huyện trở lên khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc các phong trào khác. 
Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an cơ sở trong giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
* Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân:
Cá nhân tiêu biểu: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm của các địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong năm có ít nhất một lần được cấp có thẩm quyền khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc các phong trào khác do cấp có thẩm quyền khen tặng.
Lãnh đạo khóm, ấp, tổ, đội tiêu biểu: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm của các địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo: có thành tích đặc biệt xuất sắc; tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; động viên, vận động quần chúng tín đồ tham gia phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. 
Cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Trần Diễm (nguồn: Cổng TTĐT tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online