Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng huyện Châu Phú
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng huyện Châu Phú

01:22 19/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ngày 18/11/2021, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Phòng Nội vụ huyện Châu APhú kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương.

Responsive image

    Thay mặt đơn vị đồng chí Huỳnh Văn Tính – Phó Trưởng phòng, phòng Nội vụ huyện Châu Phú báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương. Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến.


Responsive image

   Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Địa phương thực hiện đánh giá xếp loại thi đua công khai minh bạch, cụ thể các tiêu chí thi đua, đánh giá khách quan công bằng chính xác; Đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua cấp trên phát động; Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được tập trung thực hiện; Bố trí cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, xã, thị trấn của huyện; Phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành trong việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; Thực hiện khen thưởng đột xuất, chuyên đề đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; các mẫu Giấy chứng nhận, Giấy khen thực hiện đúng mẫu theo quy định. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn việc thẩm định các báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng đảm bảo về mặt nội dung, chất lượng và đúng quy định về thể thức, biểu mẫu; Tiếp tục xây dựng các Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương; Ban hành văn bản hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã; Tổ chức tập huấn, cập nhật các văn bản công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng tại đơn vị, xã, thị trấn của huyện./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online