Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

11:08 08/04/2021

Đó là mục tiêu trong phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 172 /KH-UBND ngày 06/4/2021.

Theo đó Kế hoạch nêu rõ mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ dộng, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành công tác Tổng điều tra; Phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân đồng thời tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra; Động viên, khích lệ tinh thần hăng say của mỗi tập thể, cá nhân tham gia vào công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Responsive image

Những nội dung chủ yếu trong kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, gồm:
- Thực hiện tốt Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.
- Thời gian bắt đầu từ ngày 15/02/2021 đến hết ngày 30/5/2022.
- Về hình thức khen thưởng: 
+ Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể, gồm: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Tổ Thường trực: 05 tập thể; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 tập thể; Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia Tổng điều tra: 03 tập thể.
+ Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 79 cá nhân, gồm: Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh: 03 cá nhân; Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh: 06 cá nhân; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện: 06 cá nhân; Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp huyện: 09 cá nhân; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 cá nhân (mỗi đơn vị cấp huyện chọn 01 hoặc 02 cá nhân); Điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, quản trị viên: 40 cá nhân. 
Kết thúc đợt Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng được phê duyệt tại Kế hoạch này tiến hành bình xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.
Đính kèm Kế hoạch số 172 /KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online