Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII
Thi đua Khen thưởng

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII

08:20 25/10/2021

Nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và toàn xã hội về vai trò, vị thế và đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cho công cuộc phát triển đất nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng; chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua, các Cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kịp thời đề nghị Hội LHPN Việt Nam biểu dương kết quả phong trào thi đua, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình tiêu biểu trong tỉnh.

 Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 386/KH-BTV ngày 20/10/2021 hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, với những nội dung như sau: 
1. Đối tượng thi đua
Đợt thi đua được triển khai đến các cấp Hội LHPN, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tập thể, cá nhân khác trong tỉnh tự nguyện tham gia đợt thi đua.
2. Thời gian thực hiện: 
- Thời gian: từ 20/10/2021 và kết thúc vào ngày 20/01/2022. 
- Thời gian bình chọn và đề nghị khen thưởng: Từ 20/01 - 20/02/2022
3. Nội dung, chỉ tiêu thi đua
3.1. Nội dung  
- Các cấp Hội lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, trọng tâm ưu tiên một số nội dung sau: 
+ Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; củng cố, phát triển hội viên; tập trung hỗ trợ Hội cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên thấp; chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ, tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.
+ Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai.
+ Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Giáo dục truyền thống gắn với thực hiện các công trình tôn tạo di tích lịch sử liên quan đến tổ chức Hội, nữ danh nhân Việt Nam, các công trình an sinh xã hội, các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
- Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động/ ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
3.2. Chỉ tiêu:
 - Hội LHPN tỉnh: thực hiện ít nhất 02 công trình, phần việc
+ Xây dựng “Mái ấm tình thương”
+ Thực hiện các phần việc thực hiện chỉ tiêu số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Cấp huyện và cơ sở: Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung, cách thức hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phù hợp với khả năng, điều kiện hoặc tích cực tham gia đóng góp vào các công trình, phần việc do Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện.
- Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất 01 ý tưởng sáng tạo, hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua. 
- Kết thúc đợt thi đua Hội LHPN tỉnh lựa chọn giới thiệu công trình, phần việc, hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và hành động thiết thực xuất sắc của cá nhân đề nghị Trung ương Hội lựa chọn biểu dương, khen thưởng.
4. Cách thức triển khai đợt thi đua
- Tuyên truyền, phổ biến về đợt thi đua đặc biệt thông qua sinh hoạt hội viên, các kênh truyền thông của địa phương, trang thông tin điện tử... 
- Hướng dẫn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ chọn công trình, phần việc thiết thực phù hợp tình hình thực hiện của đơn vị và khả năng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để đạt kết quả tốt.
- Chủ động giới thiệu những công trình, phần việc, gương tập thể, cá nhân điển hình của địa phương, đơn vị trong thực hiện đợt thi đua trên Báo An Giang , Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội và trong nhân dân.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện đợt thi đua và tổng hợp, đánh giá, biểu dương khen thưởng cấp mình.
- Tăng cường vận động, phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nhằm xã hội hóa nguồn lực để thực hiện thi đua đạt hiệu quả cao.
5. Tiêu chí đề nghị khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng là các điển hình xuất sắc tiêu biểu, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đảm bảo tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể sau:
5.1. Đối với tập thể:
 - Cách thức tổ chức thực hiện: Có văn bản triển khai, có hoạt động theo dõi, đánh giá, tổng kết đợt thi đua đặc biệt, báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.
 - Phạm vi, tính chất, quy mô: các công trình/phần việc/hoạt động do Hội LHPN các cấp chủ trì thực hiện, có tầm ảnh hưởng tác động tới số đông phụ nữ và trẻ em được thụ hưởng, có tính mới, tính sáng tạo, đột phá.
- Hiệu quả của công trình, phần việc, hoạt động: thiết thực, ý nghĩa, tạo ra sự thay đổi hoặc xác lập giá trị mới trong phong trào thi đua và hoạt động Hội; truyền cảm hứng trong cộng đồng được tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng của Hội và phương tiện thông tin đại chúng từ cấp huyện trở lên; được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao; tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội.
5.2. Đối với cá nhân: 
- Tích cực, tiên phong, xuất sắc tiêu biểu hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, có hành động thiết thực cụ thể, nổi trội góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.
- Tiêu biểu cho những nhân tố mới, có cách làm hay, có ý tưởng sáng tạo nổi trội trong thực hiện đợt thi đua và trở thành tấm gương cho chị em trong địa phương, đơn vị học tập. 
- Được Hội LHPN các cấp giới thiệu, suy tôn và được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức ghi nhận, giới thiệu.
- Riêng đối với cán bộ Hội chuyên trách các cấp: có sáng kiến, cách làm mang lại hiệu quả trong triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt.
5.3. Hình thức khen thưởng
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.
5.4 Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành của Hội LHPN Việt Nam.
Theo đó Kế hoạch còn yêu cầu các cấp Hội thực hiện tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa đợt thi đua đặc biệt này đồng thời báo cáo việc thực hiện định kỳ hàng tháng theo quy định./.

Trần Diễm (Nguồn KH số 386/KH-BTV ngày 20/10/2021 của BTV Hội LHPN tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online