Thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

07:43 13/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 15/01/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

 

          Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đồng chí Phạm Thu Hồng, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được chỉ đạo kịp thời, gắn với quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến khi có thay đổi về nhân sự.

 Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động tại đơn vị, xây dựng báo cáo thành tích khen cấp nhà nước phải chặt chẽ và đầy đủ theo quy định; Đối với tờ trình khen thưởng cấp tỉnh lưu ý gọp chung tờ trình cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (trừ tờ trình đề nghị xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh). Trong các văn bản trình khen hạn chế viết tắt và thống nhất tên các tập thể để công tác thẩm định và in ấn bằng khen được chính xác, hạn chế sai xót. Đối với Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở cần điều chỉnh theo đúng quy định, sáng kiến phải do Hội đồng xét sáng kiến trình thủ trưởng đơn vị công nhận sau khi Hội đồng thông qua và đủ tiêu chuẩn điều kiện.

Về phía đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online