Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang

04:29 04/11/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4944/VPUBND-TH ngày 07/10/2020 về việc thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BNV ngày 29/9/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 16/10/2020 về kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh. Đây là nhiệm vụ thường niên của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành.

Responsive image
 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện An Phú

 Responsive image

Công tác kiểm tra sẽ đánh giá sơ bộ, dự đoán tình hình, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 (dựa trên Bảng tiêu chí của Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019). Trọng tâm là những hạn chế, chỉ tiêu của các tiêu chí có thể không đạt để từ đó các ngành, các cấp chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp khắc phục kịp thời.
Đối tượng kiểm tra gồm 07 cơ quan phụ trách chung đối với các lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác kiểm tra dự kiến triển khai và hoàn thành trong tháng 11/2020./.

Minh Tài – Sở Nội vụ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online