Về việc chấp thuận cho thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới
Tổ chức - Bộ máy

Về việc chấp thuận cho thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

08:36 01/02/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã xây dựng Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới, gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

     Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới. Ngày 07 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 2123/UBND-TH về việc chấp thuận cho thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới.
     Việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới nhằm phù hợp với các quy định mới gồm có: Luật Xây dựng số 59/2014/QH13; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC… và nhằm để phát huy hết nguồn nhân lực của đơn vị, kiện toàn bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới.

 

 

Thị Giang - Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online