Nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn thư Lưu trữ năm 2023
Công tác Văn thư lưu trữ

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn thư Lưu trữ năm 2023

08:10 22/02/2023

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 98/UBND-TH về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

(1) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào nội dung chỉ đạo tại công văn trên và tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức để xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của cơ quan, tổ chức; 
(2) Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện;
(3) Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở lồng ghép với kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm, các Chương trình, Dự án và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 
(4) Sở Thông tin truyền thông Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ khảo sát, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, công nghệ, đảm bảo kết nối, liên thông Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử giữa các cơ quan, tổ chức với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. 
(5) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 247/KH-SNV ngày 15/02/2023 về công tác quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:
- Về mục đích, yêu cầu: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và các hoạt động văn thư, lưu trữ; nhằm định hướng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; thực hiện thống nhất, hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
- Về nhiệm vụ thường xuyên bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ; công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ và công tác quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cụ thể như sau:
+ Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 - 2027”; 
+ Rà soát nhu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại UBND các xã, phường, thị trấn; tập huấn quản lý tài liệu quý, hiếm tại các đình thần trên địa bàn tỉnh;  
+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện lộ trình tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ lịch sử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước;
+ Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và địa phương trên địa bàn tỉnh./.
 Công văn 98/UBND-TH
 Kế hoạch số 247/KH-SNV

(Thu Trinh - Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online