Rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả hoạt động các tổ chức phối hợp liên ngành
Tổ chức - Bộ máy

Rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả hoạt động các tổ chức phối hợp liên ngành

04:15 21/08/2018

Thực hiện Công văn số 12-CV/BCSĐ ngày 12/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng đề án tinh gọn bộ máy; Công văn số 76-CV/BCSĐ ngày 02/8/2018 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành đề án tinh gọn đầu mối bên trong

     Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1404/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20 tháng 8 năm 2018 về việc đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách, đánh giá hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo), đề xuất hướng sáp nhập, hợp nhất để hình thành Ban Chỉ đạo tập trung, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giải thể các Ban Chỉ đạo không còn phù hợp hoặc không hoạt động; gửi báo cáo rà soát, đánh giá về Sở Nội vụ trước ngày 31/8/2018 (đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: phongtcbctcpcp01@gmail.com)./.

     Xem toàn văn Công văn số 1404/SNV-TCBC&TCPCP  tại đây.

 

Bé Sáu – Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online